buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

tenuz2938@gmail.com

  Hướng dẫn cách giữ hoa mai lâu tàn vào ngày tết (222 อ่าน)

29 ก.ย. 2566 11:18

<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để giữ hoa mai l&acirc;u t&agrave;n v&agrave; tươi đẹp v&agrave;o ng&agrave;y Tết, bạn c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p dưới đ&acirc;y:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">1. Lựa chọn loại hoa mai tươi v&agrave; khỏe mạnh:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn loại hoa mai c&oacute; c&agrave;nh l&aacute; xanh tươi v&agrave; đầy sức sống. Kiểm tra xem hoa mai c&oacute; bất kỳ dấu hiệu n&agrave;o về s&acirc;u bệnh hoặc l&aacute; bị v&agrave;ng kh&ocirc;ng.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">2. Tưới nước đều đặn:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trước khi đặt hoa mai v&agrave;o ng&ocirc;i nh&agrave;, h&atilde;y tưới nước cho c&acirc;y một c&aacute;ch đều đặn. Đảm bảo đất ở trong chậu hoặc bể c&acirc;y lu&ocirc;n duy tr&igrave; độ ẩm tốt để c&acirc;y mai kh&ocirc;ng bị căng cứng v&agrave; kh&ocirc;.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết tham khảo: Những địa điểm mua </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng b&aacute;n tết</span></div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">3. Đặt c&acirc;y mai ở nơi tho&aacute;ng m&aacute;t:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tr&aacute;nh đặt hoa mai ở nơi c&oacute; nhiệt độ qu&aacute; cao hoặc nơi c&oacute; gi&oacute; mạnh. Cố gắng để c&acirc;y mai ở m&ocirc;i trường tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; &aacute;nh nắng mặt trời kh&ocirc;ng qu&aacute; gắt v&agrave;o giữa trưa.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">4. Bảo vệ hoa mai khỏi gi&oacute; lạnh v&agrave; mưa lớn:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu thời tiết dự đo&aacute;n c&oacute; mưa lớn hoặc gi&oacute; lạnh, h&atilde;y bảo vệ hoa mai bằng c&aacute;ch di dời ch&uacute;ng v&agrave;o nơi an to&agrave;n hoặc sử dụng bao che để che chắn c&acirc;y khỏi thời tiết khắc nghiệt.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">5. Tưới nước mắt v&agrave;o gốc c&acirc;y:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Khi tưới nước, h&atilde;y tr&aacute;nh tưới nước trực tiếp l&ecirc;n hoa v&agrave; l&aacute; của c&acirc;y. Thay v&agrave;o đ&oacute;, hướng nước xuống gốc của c&acirc;y để tr&aacute;nh l&agrave;m ẩm hoa v&agrave; l&aacute;, điều n&agrave;y gi&uacute;p tr&aacute;nh việc ch&uacute;ng bị n&aacute;t hoặc mục n&aacute;t.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">6. Kiểm tra v&agrave; loại bỏ l&aacute; t&agrave;n:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo d&otilde;i c&acirc;y mai h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; loại bỏ c&aacute;c l&aacute; bị t&agrave;n, bị mục n&aacute;t hoặc bị nhiễm bệnh. L&aacute; t&agrave;n c&oacute; thể g&acirc;y nhiễm bệnh cho to&agrave;n bộ c&acirc;y mai.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">7. Bảo quản đ&uacute;ng c&aacute;ch:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu bạn kh&ocirc;ng đặt hoa mai v&agrave;o trong nh&agrave;, h&atilde;y bảo quản ch&uacute;ng ở nơi m&aacute;t mẻ v&agrave; tho&aacute;ng, tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp. Để tạo m&ocirc;i trường tốt nhất cho c&acirc;y, c&oacute; thể đặt chậu c&acirc;y mai trong một bể nước hoặc chậu lớn c&oacute; nước ở đ&aacute;y để tạo độ ẩm.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">8. Sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n hoa mai:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c, bạn c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n hoa mai để cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, h&atilde;y sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n theo hướng dẫn tr&ecirc;n nh&atilde;n sản phẩm v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng qu&aacute; nhiều để tr&aacute;nh l&agrave;m hại c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tham khảo th&ecirc;m: Những địa điểm c&oacute; </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn ươm mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đẹp</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">9. Chăm s&oacute;c nhẹ nh&agrave;ng:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">H&atilde;y cẩn trọng khi di chuyển v&agrave; chăm s&oacute;c hoa mai để tr&aacute;nh g&atilde;i hay l&agrave;m tổn thương c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">10. T&ocirc;n trọng t&acirc;m linh v&agrave; &yacute; nghĩa của hoa mai trong ng&agrave;y Tết:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Hoa mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một lo&agrave;i c&acirc;y trang tr&iacute; m&agrave; c&ograve;n mang &yacute; nghĩa t&acirc;m linh quan trọng trong văn h&oacute;a &Aacute; Đ&ocirc;ng. H&atilde;y t&ocirc;n trọng v&agrave; y&ecirc;u qu&yacute; c&acirc;y hoa mai v&agrave; đối xử với ch&uacute;ng một c&aacute;ch t&ocirc;n trọng v&agrave; &yacute; nghĩa trong ng&agrave;y Tết.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">11. Điều chỉnh nhiệt độ m&ocirc;i trường:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Nếu bạn c&oacute; điều kiện, h&atilde;y c&acirc;n nhắc điều chỉnh nhiệt độ m&ocirc;i trường để tạo điều kiện l&yacute; tưởng cho hoa mai. Hoa mai thường th&iacute;ch nhiệt độ m&aacute;t mẻ v&agrave; ẩm, v&igrave; vậy h&atilde;y tr&aacute;nh để ch&uacute;ng tiếp x&uacute;c với nhiệt độ qu&aacute; cao hoặc qu&aacute; lạnh.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">12. Sử dụng phụ gia bảo quản hoa mai:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Nếu bạn muốn tăng thời gian tươi tắn của hoa mai, bạn c&oacute; thể sử dụng phụ gia bảo quản hoa mai, m&agrave; bạn c&oacute; thể mua ở cửa h&agrave;ng c&acirc;y cảnh hoặc cửa h&agrave;ng hoa. H&atilde;y tu&acirc;n thủ hướng dẫn của sản phẩm để sử dụng đ&uacute;ng c&aacute;ch.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">13. Tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c với kh&oacute;i v&agrave; hơi nước nhiệt độ cao:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Trong giai đoạn Tết, nhiều gia đ&igrave;nh sẽ sử dụng bếp n&uacute;c v&agrave; đốt nhang. H&atilde;y tr&aacute;nh đặt hoa mai ở gần nơi c&oacute; kh&oacute;i v&agrave; hơi nước nhiệt độ cao để tr&aacute;nh l&agrave;m cho hoa mai nhanh t&agrave;n.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">14. Thay đổi nước định kỳ:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Nếu bạn đặt hoa mai trong nước, h&atilde;y thay đổi nước định kỳ để đảm bảo nước lu&ocirc;n sạch v&agrave; kh&ocirc;ng nhiễm bệnh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thay nước, bạn c&oacute; thể cắt đi một &iacute;t cuống hoa để l&agrave;m cho hoa mai hấp thụ nước tốt hơn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết li&ecirc;n quan: Những địa điểm mua b&aacute;n </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng chợ l&aacute;ch bến tre</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">15. Lựa chọn lo&agrave;i c&acirc;y mai ph&ugrave; hợp:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Một số loại c&acirc;y mai c&oacute; tuổi thọ l&acirc;u hơn v&agrave; c&oacute; khả năng chịu đựng tốt hơn trong m&ocirc;i trường trong nh&agrave;. Nếu bạn muốn hoa mai tồn tại l&acirc;u hơn, h&atilde;y t&igrave;m hiểu về c&aacute;c loại c&acirc;y mai c&oacute; t&iacute;nh chất n&agrave;y v&agrave; chọn một loại ph&ugrave; hợp.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">16. Sử dụng giả hoa mai (nếu cần):</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Trong trường hợp bạn kh&ocirc;ng thể duy tr&igrave; hoa mai thật tươi trong thời gian d&agrave;i, bạn c&oacute; thể sử dụng giả hoa mai l&agrave;m trang tr&iacute;. Giả hoa mai kh&ocirc;ng cần chăm s&oacute;c v&agrave; sẽ giữ nguy&ecirc;n vẻ đẹp suốt cả ng&agrave;y Tết.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">17. Tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c với thức ăn v&agrave; chất bảo quản:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Để tr&aacute;nh g&acirc;y hại cho hoa mai, h&atilde;y đảm bảo rằng ch&uacute;ng kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với thức ăn hoặc chất bảo quản. Đặt ch&uacute;ng ở nơi kh&ocirc; r&aacute;o v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhớ rằng, hoa mai l&agrave; một lo&agrave;i c&acirc;y nhạy cảm v&agrave; đ&ograve;i hỏi sự chăm s&oacute;c đặc biệt để giữ cho ch&uacute;ng tươi đẹp trong suốt ng&agrave;y Tết. Bằng c&aacute;ch thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p tr&ecirc;n v&agrave; đối xử với hoa mai với t&ocirc;n trọng, bạn sẽ tạo được kh&ocirc;ng gian tươi đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n.</span></div>
<div> </div>
</div>
</div>
</div>
<div> </div>

buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

tenuz2938@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้